lipiec 29 2015 0Comment

Teoria pomiarów

TERMINY WYKONYWANIA POMIARÓW KONTROLNYCH

Do najczęściej wykonywanych prac kontrolno pomiarowych które regulowane są odpowiednimi przepisami są :
•  kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach  budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym 
z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2
•  badania i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej 
•  pomiary ochrony przeciwporażeniowej

POMIARY OKRESOWE

Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków w jakich pracują urządzenia elektryczne. 
Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania. 
Do pomiarów okresowych zaliczamy : 
•  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,
•  pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
•  pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
•  pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych,
•  pomiary natężenia i równomierności oświetlenia. 

AKTY PRAWNE

Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych.
1. Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. – poz. 110 ). Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214. 
2. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414). Art. 61 – 64. ( Jednolity tekst `2000). 
3. Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. 
( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 ) Załącznik do zarządzenia.
4. PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa „Prawo Budowlane” [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414] Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń
i instalacji elektrycznych określają „Wytyczne wykonywania badań okresowych” opracowane przez COBR „Elektromontaż” w 1999 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912)

Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych :

Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej
1. O wyziewach żrących Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
2. Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
3. Otwarta przestrzeń Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
4. Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
5. Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
6. Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I*, ZL II* i ZL III*) Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
8. Zapylone Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
9. Pozostałe nie wymienione w p.1-8 Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok

* ZL I – Budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
* ZL II – Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
* ZL III – Szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których     może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

energotel